19 de març
20:00
19 de març
Ordre de dia:

- Lectura de l’Acta anterior i llur aprovació, si s’escau
- Informe de Secretaria
- Informe de Tresoreria (Aprovació comptes 2023)
- Novetats central de compres i patrocinis
- Nova Ampliació Espai Colles i assignació de parcel·les
- Quotes 2024
- Torn obert de paraula
Afegeix al calendari